Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezető

A Synergo Kft. (1028 Budapest, Szegfű u. 8/A .), (a továbbiakban: Adatkezelő) fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és azok bizalmas kezelését. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő tudomására jutott adatokat jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt adattovábbítások kivételével harmadik fél számára, a törvényben meghatározott eseteken kívül semmilyen körülmények között nem adja ki.

Jelen dokumentáció érvényességi ideje alatt az adatokat kizárólag saját célra gyűjti, illetve tárolja. Amennyiben a látogató úgy határoz, hogy – a megadott adatok alapján – az Adatkezelő a későbbiekben ne vegye fel vele a kapcsolatot, úgy az Adatkezelő a Felhasználó döntésének megfelelően fog eljárni.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési dokumentáció bármely időben történő megváltoztatására, annak az érintettek kellő időben történő tájékoztatása mellett.


2. Kifejezések és meghatározásuk

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi. Ideértjük azon programokat is, melyet automatikusan, számítógépek között létrejövő kommunikáció útján dolgozzák fel az adatokat;

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

Süti (vagy cookie): információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről, úgy mint megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerülhetnek például online tranzakciók igénybevételekor, megkönnyítik a weboldal használatát, minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Társulásnak.

3. Alapelvek

A személyes adatot - akár az érintett hozzájárulásával, akár jogszabály alapján - különösen akkor lehet kezelni, ha ez közérdekű feladat vagy az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez, az adatkezelő vagy az adatátvevő harmadik személy hivatalos feladatának gyakorlásához, az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez, társadalmi szervezetek jogszerű működéséhez szükséges.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésére csak akkor kerülhet sor, ha ahhoz kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi. Az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.

4. Adatkezelések

Az Adatkezelő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1.1. Általános tájékoztatás (hírlevél)

Az adatkezelés helye (webcíme): wegakalandok.hu

Az adatkezelés célja: honlapon történő aktualitásokról történő tájékoztatás felhasználó részére. A hírlevél küldése fizikailag azonos adattárolón történik, így adattovábbítás harmadik személy részére nem történik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kezdeményezi az adatai törlését az üzemeltető felé e-mailben tett kéréssel. Ez esetben a törlés időpontja a Felhasználó törlési kérelmének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül történik meg.

Adatfajták: Teljes név, E-mail cím

Az adatfelvétel módja: Közvetlenül az érintettől, online regisztrációs adatlap kitöltésével.

4.1.2. Regisztráció

Az adatkezelés helye (webcíme): vegakalandok.hu

Az adatkezelés célja: honlapon történő regisztráció, az áruházban történő vásárláshoz. A hírlevél küldése fizikailag azonos adattárolón történik, így adattovábbítás harmadik személy részére nem történik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kezdeményezi az adatai törlését az üzemeltető felé e-mailben tett kéréssel. Ez esetben a törlés időpontja a Felhasználó törlési kérelmének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül történik meg.

Adatfajták: Felhasználónév, Jelszó, Teljes név, E-mail cím, Telefonszám, Irányítószám, Település neve, Cím.

Az adatfelvétel módja: Közvetlenül az érintettől, online regisztrációs adatlap kitöltésével.

4.1.3. Számlázó szoftver

Az adatkezelés helye (webcíme): www.szamlazz.hu

Az adatkezelés célja: Elektronikus szerződés alapján történő termék vagy szolgáltatás értékesítés folytán esedékes számlázás.

Az adatkezelés jogalapja: törvényi rendelkezés alapján

Az adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott, a bizonylatok keletkezésének évét követő 8 év.

Adatfajták: Teljes név, Irányítószám, Település neve, Cím.

Az adatfelvétel módja: Közvetlenül az érintettől, online regisztrációs adatlap kitöltésével.


4.2.1. Sütik (látogatottság mérése)

Weboldalunk látogatottság mérést végeztet külső szolgáltatóval, melyről szóló adatvédelmi tájékoztatót itt olvashat el:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

4.2.2. Sütik (bejelentkezési rendszer)

Weboldalunk bejelentkezési rendszere session cookie (süti) alapú bejelentkeztetést használ. Így munkamenetenként csak egyszer szükséges bejelentkezni. Azonban a session cookie utólagos azonosítást nem tesz lehetővé, a böngésző bezárásával megsemmisül.

5. Tárhely szolgáltató

Az Adatkezelő a személyes adatokat a weboldalt kiszolgáló tárhely szolgáltató (Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Viktor Hugó u 18-22.) szerverén tárolja.

Az Adatkezelő védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket tesz, továbbá, olyan távközlési vagy informatikai eszközöket üzemeltet, amik a szolgáltatás nyújtása közben biztosítják a kezelt adatok biztonságát. Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel elkövetett csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen

6. Az adatkezelő adatai

Név: Synergo Kft.

Cím: 1028 Budapest, Szegfű u. 8/A

E-mail cím: info@vegakalandok.hu

7. Az érintettek jogai

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, vagy azt érintett kéri, továbbá abban az esetben, ha az adatkezelés célja megszűnt.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt abban az esetben, amikor az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon: +36-1/475-7186


Verziószám: 1.0 (2020. január 15-től érvényes)